foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

 1. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną w skali 1 – 6, zgodnie z zasadami określonymi w WSO.

 2. Ocena wynika z oceny trzech elementów :

  • oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności:

   • zawartość merytoryczna, treść,

   • zgodność z tematem projektu,

   • oryginalność,

   • kompozycja,

   • stopień wykorzystania materiałów źródłowych,

   • estetyka i staranność,

   • trafność dowodów i badań,

   • wartość dydaktyczna i wychowawcza.

  • wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

   • zaangażowanie ucznia,

   • pomysłowość i innowacyjność,

   • umiejętność pracy w grupie,

   • udział w praktycznym wykonaniu , wielkość zadań,

   • stopień trudności zadań,

   • terminowość wykonania przydzielonych zadań,

   • poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

   • pracowitość

   • udział w prezentacji.

  • oceny prezentacji, w tym:

   • poprawność językowa,

   • słownictwo specjalistyczne,

   • efekt artystyczny,

   • atrakcyjność,

   • estetyka,

   • technika prezentacji,

   • stopień zainteresowania odbiorów,

   • poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

 3. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20. Wyszczególnione w ust. 2 elementy podlegają następującej punktacji:

  • efekt końcowy ( wytwór) - 5 punktów,

  • wkład pracy ucznia -10 punktów,

  • prezentacja - 5 punktów.

 4. Ogólna ocena za wkład ucznia w realizację projektu jest średnią ważoną i wynika z zastosowania przelicznika: 0,3 za efekt końcowy i prezentację oraz 0,6 za indywidualny wkład ucznia.

 5. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

 6. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 7. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

 8. Ocena udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest częścią składową oceny zachowania.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved