foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

Egzamin ósmoklasisty

egazmin 2022

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

opiekun biblioteki Agnieszka KOTKOWSKA


 

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA

biblioteka czynna

 

Regulamin czytelni

 1. Czytelnia jest czynna w dniach i godzinach otwarcia biblioteki.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Poza terenem czytelni wydawnictw nie wypożycza się.
 4. Czasopisma podaje bibliotekarz lub wyznaczony uczeń.
 5. Materiały wypożyczone należy szanować; nie wolno ich plamić, wyrywać kart i ilustracji.
 6. W razie stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia wydawnictw, a także niewłaściwego zachowania ucznia, ponosi on konsekwencje w postaci :
  • Odpłatności pieniężnej za zniszczone wydawnictwa,
  • Usunięcia z terenu czytelni i pozbawienia prawa do korzystania z materiałów
  • Kar przewidzianych w regulaminie szkolnym.

   

Regulamin wypożyczalni

 1. Dni i godziny otwarcia biblioteki zgodne z wywieszka.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza.
 3. Przed wypożyczeniem należy książkę przejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne braki.
 4. Czytelnik odpowiada za stan wypożyczonej książki, książkę zgubioną lub zniszczona jest zobowiązany odkupić, zwrócić inną o zbliżonej wartości rynkowej.
 5. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki musza być zwrócone do biblioteki; uczeń, który nie wywiąże się z tego obowiązku nie otrzyma świadectwa szkolnego.
 6. Nie wolno przetrzymywać wypożyczonych książek dłużej niż dwa tygodnie.
 7. Czytelnik nie przestrzegający powyższych zasad może być pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 

Zasady korzystania z podręczników

 • Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wypożyczone są uczniom na dany rok szkolny przez bibliotekarza.
 • Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów zostaje wykreślony z listy uczniów szkoły.
 • Uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed jego zniszczeniem lub zgubieniem.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia należy powiadomić wychowawcę i bibliotekarza.
 • Należy wszystkie podręczniki obłożyć i podpisać.
 • Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki.
 • Zasady obowiązują wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie

 

 
 

 

Dyrektor - mgr Paweł Wilk

Nauczyciel dyplomowany

telefon: 95 768 57 21

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wicedyrektor - mgr Elżbieta Misiek

Nauczyciel dyplomowany

telefon: 95 768 57 21

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

deklaracja OBIADY (do pobrania)

 

 HARMONOGRAM DOŻYWIANIA

11.10-11.20 I danie (zupa) - klasy I-VIII
11.30-12.00 Grupy 0 "a"
12.05-12.20 II danie - klasy I-VIII

OPŁATY  ZA DOŻYWIANIE z góry do 15 każdego miesiąca

2,00 zł za jeden dzień - zupa       

6,00 za jeden dzień - drugie danie       

 

Regulamin stołówki szkolnej

I. PODSTAWA PRAWNA

Dz.U.2018.0.996 – Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe oraz Statut Szkoły Podstawowej w Lubianie

II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
  • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy.
 3. Stołówka szkolna należy do instytucji żywienia zbiorowego zamkniętego i dlatego żywi tylko uczniów Szkoły Podstawowej w Lubianie.

III. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca   żywieniowego. Opłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej lub na konto Szkoły Podstawowej w Lubianie. Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie, stracą możliwość korzystania z obiadu od dnia następnego, bez możliwości odliczenia kosztów tego obiadu.
 2. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców uczniów albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za żywienie w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  W tym celu dyrektor Szkoły przygotowuje listę uczniów wymagających pomocy w formie posiłku i przekazuje ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach w celu przyznania pomocy w postaci dożywiania. Wniosek taki może złożyć również rodzic dziecka bezpośrednio do OPS w Pełczycach.
 3. Zwolnienie z opłat o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w związku z :
  • śmiercią rodzica ( prawnego opiekuna),
  • udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi z chorobą lub niepełnosprawnością członka rodziny,
  • zdarzeniem losowym (pożarem, powodzią, wichurą, kradzieżą)
  • innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.
 4. Zwolnienia z opłat dokonuje się po przedstawieniu dokumentów poświadczających wystąpienie w/w okoliczności.  Zwolnienie to przyznaje się na czas określony.
 5. Koszt jednego obiadu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. W przypadku nieterminowego regulowania należności będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Cena obiadu uwzględnia: koszt surowca – tzw. wsad do kotła,  ustalony na podstawie obliczeń dokonanych w danej placówce, po uwzględnieniu cen rynkowych produktów oraz liczby stołujących się.
 8. Nieobecność ucznia w szkole lub rezygnacja z posiłku powinna być wcześniej zgłoszona w sekretariacie szkoły lub u intendenta. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie  przy opłacie za następny miesiąc jako odpis.
 9. Odpis za niewykorzystany obiad przysługuje osobie, której ciągła absencja w szkole wynosi od trzech dni oraz została zgłoszona u intendenta lub w sekretariacie placówki.

 IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1.    Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów.
  2.    Obiady wydawane są podczas dwóch przerw o godzinie 11:05 dla uczniów klas I-III oraz o godzinie 12.05 dla uczniów klas IV-VIII.
  3.    Grupa przedszkolna spożywa obiad o godzinie 11.30
  4.    Podczas oczekiwania na wydanie obiadu uczniowie ustawiają się w kolejce z zachowaniem dystansu.
  5.    Stołówka wyposażona jest  w urządzenie do dezynfekcji rąk.
  6.    Z posiłków można korzystać jedynie w stołówce.
  7.    Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach: świetlicy szkolnej i stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
  8.    Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
  9.    Opłaty za obiady należy uiszczać z góry  do 15-ego każdego miesiąca żywieniowego.
  10.     Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie!
  ◦    spokojnie poruszają się na stołówce,
  ◦    zachowują porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  ◦    zachowują się cicho ( nie rozmawiają głośno, nie używają wulgaryzmów, słów obrzydzających jedzenie czy też gestów i odgłosów nie stosownych),
  ◦    należy zostawić porządek po sobie (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),
  ◦    szanować naczynia i sztućce ( nie wyginać, nie dziurawić, nie malować)

 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją dożywiania decyduje dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie 07.03.2019r.

 

Dz.U. 2018 poz. 996
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe
Art. 106.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
  1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
  2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

Harmonogram zebrań Rodziców w Szkole Podstawowej w Lubianie
w roku szkolnym 2022/2023

20.09.2022r. godz. 16.30 - zebranie ogólne- informacje dyrektora oraz spotkanie Rodziców z wychowawcami poszczególnych oddziałów klasowych.

24.01.2023r. godz. 16.30 - zebranie ogólne- informacje dyrektora oraz spotkanie Rodziców z wychowawcami poszczególnych oddziałów klasowych.              
 

Harmonogram spotkań w I półroczu roku szkolnego 2022/2023

08.11.2022r. godz. 16.00

13.12.2022r. godz. 16.00

Kontakty i rozmowy indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w w/w dni po zebraniach w klasach.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW
OD DNIA 12 września 2022R.
 

7:25   Bukwica

7:30   Boguszyny

7:35   Lubianka

7:45   Brzyczno

7:50   Płotno

7:55   Nadarzyn

REGULAMIN PRZEWOZÓW SZKOLNYCH
UCZNIÓW Z TERENU GMINY PEŁCZYCE


§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Pełczyce jest Gmina Pełczyce.
2. Organizator określa trasy przewozów i przystanki autobusowe.
3. Organizator zleca usługę przewozów i opracowanie harmonogramu dowozu i odwozu uczniów z uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych.
4. Autobusy w ramach przewozów szkolnych mogą przewozić wyłącznie osoby do tych przewozów uprawnione, tj. posiadające imienny bilet miesięczny lub bilet jednorazowy.

§ 2. Obowiązki organizatora, opiekuna i rodzica.

1. Opieką uczniów w czasie przewozu zajmuje się jedna osoba, wyznaczona przez Organizatora.
2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w pojeździe oraz w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu.
3. Opiekun powinien przed rozpoczęciem jazdy autobusu zająć miejsce przy drzwiach.
4. W trakcie dowozów za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu odpowiadają rodzice.
5. Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu i wprowadza dzieci do środka, przejmując w ten sposób pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekun pomaga dziecku wsiąść do autobusu lub z niego wysiąść.
6. Opiekun wyznacza miejsca siedzące dla dzieci.
7. W trakcie odwozów opiekun, przejmując opiekę, przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.
8. Rodzic dziecka, które nie ukończyło siódmego roku życia ma obowiązek odebrać dziecko z przystanku osobiście lub przez upoważnioną pisemnie inną osobę. W przypadku braku osoby odbierającej dziecko z przystanku, opiekun ma prawo zawieźć ucznia do świetlicy szkolnej, a jeśli ta jest nieczynna – na komisariat policji, celem dalszego przekazania
ucznia rodzicom lub opiekunom prawnym, na ich koszt. Koszt kursu autobusu do świetlicy lub na komisariat również obciąża rodziców ucznia.
9. Po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub zabrudzenia autobusu niezwłocznie powiadamia o tym fakcie kierowcę.
10. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje działanie zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
11. Opiekun ma obowiązek informować dyrektora szkoły o wszelkich zachowaniach uczniów łamiących postanowienia niniejszego regulaminu

§ 3. Obowiązki szkoły.

Szkoła ma obowiązek:
1. Przekazać przewoźnikowi imienne wykazy uczniów dowożonych na poszczególnych trasach oraz na bieżąco aktualizować te wykazy i dane osobowe uczniów.
2. Przekazywać uczniom bilety miesięczne, dostarczone przez Przewoźnika.
3. Informować przewoźnika z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanych zmianach w terminach dowożenia i odwożenia uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie przewożeni są tym samym autobusem.
4. Zapoznać wszystkich uczniów objętych dowozem i ich rodziców lub opiekunów prawnych z treścią niniejszego regulaminu oraz potwierdzić ten fakt pisemnym zobowiązaniem, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Powiadomić rodzica o przypadkach naruszania niniejszego regulaminu przez ucznia.

§ 4. Obowiązki ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na przewóz.
2. Uczeń ma obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na przewóz.
3. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo.
4. Przed wejściem do autokaru uczeń zdejmuje plecak i wchodzi z nim trzymając go w rękach.
5. Uczeń ma obowiązek zająć miejsce siedzące, które wyznacza opiekun.
6. Uczeń odpowiada za wskazane mu miejsce, zobowiązany jest do codziennego sprawdzenia czystości oraz stanu fotela i jego części tj. podnóżki, stolik, podłokietnik itp. Wszelkie uszkodzenia lub nieczystości uczeń zgłasza kierowcy lub osobie sprawującej w tym czasie opiekę.
7. Uczniowi nie wolno używać wulgaryzmów, przemieszczać się po autobusie w czasie jazdy, zmieniać miejsca wyznaczonego przez opiekuna, korzystać z telefonów i puszczać muzyki, spożywać posiłków i napojów, hałasować lub w inny sposób utrudniać jazdę kierowcy lub współpasażerom.
8. W celu opuszczenia autobusu uczeń wstaje z miejsca po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
9. Uczeń ma obowiązek posiadać przy sobie ważny bilet miesięczny wraz z dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg.
10. Za łamanie postanowień niniejszego regulaminu uczeń ponosi konsekwencje przewidziane w przepisach wewnątrzszkolnych tak jak za niestosowne zachowanie na terenie szkoły.
11. Straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem wyposażenia autobusu przez ucznia, ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni).

§ 5. Obowiązki przewoźnika

Przewoźnik ma obowiązek:
1. Przestrzegać rozkładów jazdy ustalonych z Dyrektorem, w szczególności godzin odjazdów autobusów.
2. Zabierać uczniów wyłącznie z wyznaczonych do tego celu przystanków.
3. Informować o wszelkich zmianach dotyczących pojazdów i ich kierowców związanych z dowozami szkolnymi
4. Niezwłocznie informować o awariach i sposobie ich usunięcia oraz o zorganizowaniu dowozu zastępczego, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.
5. Drukować i dostarczać bilety miesięczne dla uczniów do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
a. podczas trwania dowozów – opiekun wraz z kierowcą,
b. w innym czasie – Dyrektor szkoły.
2. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015r.

 

Godziny przywozów uczniów do szkoły

Dyżur pracy psychologa:

Psycholog Blanka Sopińska

Czwartek – 10-14

Rodzicu, w celu umówienia spotkania proszę o kontakt przez Librusa.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się w szkole pierwszą pomocą psychologiczną. Oznacza to, że mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby, tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele), które borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną. Psycholog prowadzi także zajęcia indywidualne (rozmowy wspierające, interwencja kryzysowa, psychoedukacja itp.) oraz grupowe (trening umiejętności społecznych, grupy wsparcia itp.). Rola psychologa szkolnego obejmuje także prowadzenie działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych na terenie szkoły (warsztaty, prelekcje, treningi).

W razie potrzeby psycholog wskaże, zaleci inne formy pomocy, np. konsultację psychiatryczną, neurologiczną, badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczną czy psychoterapię (indywidualną/rodzinną).

Uczniu, do psychologa szkolnego możesz przyjść, gdy:

•             chciałbyś z kimś porozmawiać,

•             masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

•             masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy,

•             stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji,

•             chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło,

•             masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu,

•             masz problemy w relacjach z innymi uczniami,

•             ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy

Rodzicu, do psychologa szkolnego możesz przyjść lub zadzwonić, gdy:

•             chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko,

•             chcesz dowiedzieć się jak pracować ze swoim dzieckiem w domu,

•             potrzebujesz wsparcia, porady w trudnej sytuacji,

•             martwisz się zachowaniem swojego dziecka,

Przydatne linki dla rodziców:

https://rodzice.fdds.pl – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja/kazdy-moze-miec-depresje/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy - Depresja u dzieci i młodzieży

https://dzieciecapsychologia.pl – artykuły o psychologii dziecięcej

https://avigon.pl/blog/uzaleznienie-od-internetu-i-komputera-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-jak-sobie-z-nim-radzic - Uzależnienie od internetu i komputera wśród dzieci i młodzieży – jak sobie z nim radzić?

https://centrumharmonii.pl/psycholog-psychoterapeuta-psychiatra - Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra – kiedy i do kogo pójść?

 

Przydatne linki dla dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=kv-9dTy8XOE - Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?

https://www.youtube.com/watch?v=Ooa0ZYNIxCI&t=1s - Ćwiczenie uważności dla nastolatków – Radzenie sobie z trudnymi emocjami

https://www.youtube.com/watch?v=9VfMsQoeGzU - Spokój i uważność żabki. Ćwiczenie uważności dla dzieci 5-10 lat

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, Całodobowy, 7 dni w tygodniu: 800 12 12 12

Czat Internetowy Rzecznika Praw dziecka: www.brpd.gov.pl – czat nie wymaga logowania i instalowania aplikacji

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2022 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved