foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egazmin 2022

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

 1. Do 15 września wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o warunkach i zasadach realizacji projektów edukacyjnych i zapoznaje z regulaminem.

 2. Nauczyciele i wychowawcy i uczniowie w terminie do 15 września każdego roku szkolnego zgłaszają do koordynatora szkolnego tematy projektów edukacyjnych. Zgłoszenie tematu projektu dokonywane jest na Karcie Projektu wg wzoru ( załącznik nr 1):

 3. Nauczycielskie zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności oraz przekazują zatwierdzone tematy koordynatorowi szkolnemu. Zestawienie planowanych do realizacji projektów koordynator szkolny przedstawia dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września.

 4. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do 15 października zatwierdza zestaw tematów projektów.

 5. Informacje o planowanych projektach udostępnia się na szkolnej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz poprzez wychowawców w ramach godzin wychowawczych.

 6. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu do 31 października składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji.

 7. W przypadku, gdy uczeń nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie, wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu i koordynatorem przypisuje go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 8. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach, o konsultacji z pedagogiem szkolnym i wychowawcą decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na udokumentowany wniosek rodziców.

 9. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

 10. Zespół uczniowski przy współpracy nauczyciela – opiekuna projektu opracowuje Kartę Pracy Zespołu wg wzoru (załącznik nr 2).

 11. Realizacja projektu może być dokonywana w trakcie zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburzy to realizacji planu nauczania, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

 12. Dokumentacja projektu powinna zawierać:

  • Kartę projektu (załącznik 1)

  • Kartę pracy zespołu (załącznik 2).

  • Sprawozdanie z projektu z udokumentowaną pracą uczniów (załącznik 3).

 13. Prezentacje projektów mają odbyć się do końca maja roku szkolnego.

 14. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

  • konferencja naukowa połączona z wykładami;

  • forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;

  • przedstawienie teatralne, inscenizacja;

  • książka, broszura, gazetka;

  • prezentacja multimedialna;

  • model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;

  • happening, marsz;

  • sesja dyskusyjna

  • inna, za zgodą opiekuna.

 15. Prezentacja projektu odbywa się publicznie, w terminie i miejscu określonym przez opiekuna projektu, w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnym i dyrektorem.

 16. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach, jako zaproszeni goście i obserwatorzy mogą uczestniczyć:

  • uczniowie,

  • rodzice,

  • osoby lub przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji,

  • inne osoby, których obecność uczniowie i opiekun uznają za ważne ze względu na charakter projektu.

 17. Realizacja projektu obejmuje:

  • wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w statucie szkoły;

  • opracowanie Karty Pracy Zespołu;

  • zbieranie materiałów i ich selekcja;

  • spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym:

   • określenie tematu,

   • określenie terminu realizacji i prezentacji końcowej,

   • określenie formy realizacji,

   • określenie sposobu prezentacji;

   • wyznaczenie terminów i sposobu konsultacji z nauczycielami,

   • ustalenie zasad dyscypliny pracy,

   • wyznaczenie kryteriów oceny.

  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2022 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved